Niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, okresu zatrudnienia czy branży, w jakiej realizujemy się zawodowo, świadectwo pracy pozostaje bardzo istotnym dokumentem, na którym znajdują się informacje niezbędne dla naszych przyszłych pracodawców. Kiedy umowa z pracodawcą ulega rozwiązaniu (w wyniku zwolnienia pracownika lub na mocy porozumienia obu stron) czy wygaśnięciu (np. z powodu śmierci pracownika lub braku chęci przedłużenia dotychczasowej), zobowiązany jest on wystawić wystawić ten papier najpóźniej 7 dni po ustaniu stosunku pracy. Pracownik sam może też poprosić o wystawienie, kiedy podpisze nową umowę z tym samym pracodawcą. Nie każdy jednak ma świadomość tego, jakie dany powinny znaleźć się na świadectwie pracy, aby dokument został uznany za wiążący w świetle prawa. Informacje te regulują odpowiednie przepisy kodeksu pracy. Warto więc wiedzieć, jakie jest wzór tego dokumentu, jakie są zasady jego wydawania i wypełniania, jak również kto może świadectwo to odebrać.

  • Czym jest świadectwo pracy? – przy wygaśnięciu i rozwiązaniu umowy o pracę
  • Świadectwo pracy wzór – jakie dane muszą znaleźć się na poprawnie wypełnionym dokumencie
  • Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy?
  • Kto i na jakich zasadach może odebrać świadectwo pracy?

Czym jest świadectwo pracy? – przy wygaśnięciu i rozwiązaniu umowy o pracę

Świadectwo pracy to dokument zawierający informację o zakończonym zatrudnieniu, który pracodawca wystawia pracownikowi, gdy umowa o pracę ulega wygaśnięciu, rozwiązaniu lub na specjalną prośbę pracownika, gdy ten podpisze nową umowę z tym samym zakładem pracy. Może ono dotyczyć danego okresu lub kilku okresów zatrudnienia, jeżeli dotychczas nie zostało wydane świadectwo ich dotyczące. Warto pamiętać, że wzór świadectwa pracy regulują odpowiednie przepisy Kodeksu pracy. W związku z tym brak pewnych informacji na świadectwie będzie powodem jego nieważności w świetle prawa.

Świadectwo pracy wzór – jakie dane muszą znaleźć się na poprawnie wypełnionym dokumencie

Wielu pracodawców, szczególnie tych, którzy wystawiają takie świadectwo po raz pierwszy, zadaje sobie pytanie – jakie informacje muszą się znaleźć na tym dokumencie. Zaczynamy więc daty wystawienia, miejscowości oraz danych pracodawcy. Kolejne dane układają się w 8 ustępów. Pierwszy to dane pracownika i okres jego zatrudnienia, kolejny dotyczy wykonywanych w czasie zatrudnienia prac tymczasowych. Ustęp trzeci to charakterystyka pracy, zaś czwarty ma zawierać informację o ustaniu stosunku pracy. W ustępie piątym znajdzie się informacja o ewentualnym skróceniu okresu wypowiedzenia, a w szóstym o udzielonych urlopach wypoczynkowych, na żądanie oraz bezpłatnych. Ostatnie dwa ustępy dotyczą odpowiednio: informacji o zajęciu wynagrodzenia oraz ewentualnych informacji uzupełniających. Świadectwo pracy wzór dostępne na wielu stronach internetowych na pewno ułatwi proces wydawania dokumentu.

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy?

Świadectwo pracy musi zostać wydane w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy w przypadku zakończenia umowy o pracę na czas określony, rozwiązania umowy za porozumieniem stron, zwolnienia ze skutkiem natychmiastowym lub wygaśnięcia z powodu działania siły wyższej (śmierć pracownika, likwidacja miejsca pracy).

Kto i na jakich zasadach może odebrać świadectwo pracy?

Świadectwo może zostać odebrane przez pracownika osobiście lub za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej. Może ono zostać również dostarczone drogą pocztową, również bezpośrednio do pracownika lub na wskazany adres z upoważnienia.